dimarts, 26 d’abril de 2011

Powerpoint ergonomia: manipulació càrregues i postures

Presentacions d'ergonomia d'alta qualitat en powerpoint fetes, com no, per la UPC i penjades a la seva web.

A l'enllaç lateral les podeu trobar, entre d'altre documentació interessant.


Contingut:
 • Com es manipula una càrrega?
 • Postures segures de treball
 • Possibles lesions derivades de la càrrega física

Procediment seguretat: molls de càrrega

Interessant quadern de prevenció fet per la UGT (enllaç al lateral), a on es detallen procediments de treball segur en les operacions de càrrega i descàrrega a molls.

Són moltes les empreses que no tenen ben establerts aquests procediments, sent en algunes, una de les activitats amb un potencial de risc greu més elevat. Molts cops ni es reflexa en l'avaluació de riscos.

diumenge, 24 d’abril de 2011

Risc químic, guia de prevenció

Una bona guia per a la prevenció del risc químic als llocs de treball editada per CCOO, a on podeu trobar més informació.

Tot i que, donada la data de publicació no contempla els nous pictogrames de risc i les frases són encara R i S, si contempla un mètode d'avaluació de risc qualitatiu que pot resultar molt útil.

Formats de comunicat de risc i d'accident

Un parell de formats en format editable rtf de la Universitat de Barcelona , a on podeu trobar més informació. Es tracta del model de comunicat de riscos i el de notificació d'accidents.


dissabte, 23 d’abril de 2011

Vídeo: curs de prevenció de riscos laborals

Aquests són uns vídeos de la Generalitat preparats com a suport per a la formació en prevenció de riscos laborals de les persones treballadores dels Centres Especials de Treball. Com a tals estan adaptats tant en les imatges com en la locució. 

Són 10 grups de píndoles d'aprenentatge de 10 temes preventius que afecten a aquests col·lectius, com a gran part de les activitats productives. Cada grup te un vídeo introductori, altres d'explicatius de temes concrets i un de resum final. Els vídeos estan en format flv i comprimits en zip per a cada píndola.

Tot i estar pensats per a realitzar-se de manera individual i amb el suport d'un formador en aquests centres de treball especial, algunes de les parts, les podeu adaptar a les vostres necessitats. 

Continguts vídeos
Equips de protecció individual
Els accidents per cops
La manipulació de càrregues
Ordre i neteja dels llocs de treball
Treballs a la via pública
Senyals de seguretat
L'ergonomia
L'ús dels carretons elevadors
Riscos als treballs de poda
La investigació d'accidents com a mesura preventiva

divendres, 22 d’abril de 2011

Tríptics bones pràctiques preventives

A l'interessant portal de prevenció de riscos d'ASEPEYO, podem trobar aquests simplificats tríptics preventius de diversos sectors d'alta sinistralitat.

La podríem qualificar com una web de referència en l'àmbit preventiu, llàstima que els continguts en català són mínims.

Contingut:
 • Agricultura, ramaderia i caça     
 • Comerç a l’engròs i intermediaris     
 • Comerç al detall i altres reparacions     
 • Construcció     
 • Fabricació de mobles i altres indústries manufactureres     
 • Hostaleria     
 • Indústria d’altres productes minerals no metàl·lics     
 • Indústria de productes alimentaris i begudes     
 • Indústria de la fusta i el suro     
 • Transport terrestre i el transport per canonades
 • Venda i reparació de vehicles de motor

Cartells de prevenció

Tres cartells de la URV:
 • Primers auxilis
 • Què fer en emergències?
 • Actuació en cas de fuita d'un gas

Els podeu trobar aquí. en la seva web.

dimecres, 20 d’abril de 2011

Instruccions de Prevenció

Poso les instruccions de prevenció, elaborades pel Servei de Prevenció de la UPC, que tenen la finalitat d'informar als responsables de les unitats operatives sobre aspectes normatius en matèria de prevenció de riscos laborals.

Els temes abordats són aplicables majoritàriament al comú de les empreses.  Está en zip aquí, i ho podeu trobar als seu web, quina adreça he afegit al lateral del bloc

El contingut és el següent:
 
    IdP 001 - Senyalització de seguretat
    IdP 002 - Ordre, neteja i manteniment
    IdP 003 - Vestuaris, dutxes, lavabos i vàters
    IdP 004 - Condicions ambientals dels llocs de treball
    IdP 005 - Escales fixes
    IdP 006 - Escales manuals
    IdP 007 - EPI's: Equips de protecció individual
    IdP 008 - EPI's: Casc de seguretat
    IdP 009 - EPI's: Guants de protecció
    IdP 010 - EPI's: Calçat professional
    IdP 011 - EPI's: Protectors oculars i facials
    IdP 012 - EPI's: Protectors respiratoris
    IdP 013 - EPI's: Protectors auditius
    IdP 014 - EPI's: Roba de protecció
    IdP 015 - EPI's: Protecció contra caigudes
    IdP 016 - Adquisició d'equips de treball
    IdP 017 - Adaptació d'equips de treball segons RD 1215-97
    IdP 018 - Fitxa de dades de seguretat (FDS)
    IdP 019 - Classificació, envasament i etiquetatge substàncies i  preparats perillosos
    IdP 020 - Emmagatzematge productes químics inflamables i combustibles
    IdP 021 - Emmagatzematge productes químics corrosius
    IdP 022 - Aparells a pressió - normativa i inspecció
    IdP 023 - Feines sense tensió
    IdP 024 - Posada a terra i en curtcircuit
    IdP 025 - Feines elèctriques - Maniobres, mesuraments, assaigs i verificacions
    IdP 026 - Utilització de bastides

Prevencio de riscos: discapacitats psíquics i proteccio maternitat

Un parell de publicacions de la UGT referents a treballadors amb especial sensibilitat, en aquest cas referent als casos de protecció de la maternitat i als discapacitats psíquics. Podeu trobar aquests i altres documents a l'enllaç del lateral.

Complerta guia per la cas de la maternitat de les dones:
Tríptic informatiu amb mesures preventives per als centres de treball en el que desenvolupen el seu treball els discapacitats psíquics:

dissabte, 9 d’abril de 2011

Cartells de prevenció de riscos laborals

De la Diputació de Barcelona, en aquest lloc, podeu trobar varis cartells per a la difusió de la prevenció de riscos laborals.

Fulls informatius de prevenció de riscos laborals

Aquesta és una col·lecció de fulls informatius del sindicat CCOO. Els temes són molt diversos i estan orientats a la informació dels seus delegats de prevenció. Aquí podeu trobar aquests i altres documents


Avaluació ergonòmica de PVD en excel

Aquest és un formulari per a l'avaluació de llocs de treball amb PVD, portàtils o fixes, fet per la UPC que podeu trobar aquí. Encarat a l'autoavalaució pels usuaris en els seu ús domèstic, és perfectament utilitzable en d'altres casos.

És un formulari en excel i, en contestar si o no a cada qüestió, dona  automàticament les mesures correctores.

divendres, 8 d’abril de 2011

Vídeos de seguretat en la construcció

Col·lecció de vídeos de seguretat en la construcció de la Generalitat de Catalunya. Els que fa uns anys es varen publicar en VHS (tinc una còpia a casa) ara es poden despenjar de la seva web, incloent-hi les transcripcions, que també poso. Bon material per a sensibilització i formacions, tot i la crisi actual del sector que a mi en té a l'atur... i em dona temps per a fer aquestes coses!

Col·lecció: per una construcció més segura

Benvinguts al sector de la construcció

Transcripció

Organització i implantació de l'obra

Transcripció

Moviments de terres i excavacions

Transcripció

Fonamentació

Transcripció

Estructures

Transcripció

Ram de paleta

Transcripció

Instal·lacions

Transcripció

Acabats

Transcripció

Col·lecció d'ergonomia

Col·lecció de temes ergonòmics publicats per la UGT. L'enllaç per a aquests, i altres documents, el podeu trobar al lateral.

Quadern preventiu: Fatiga visual
Quadern preventiu: Confort en el clima laboral
Quadern preventiu: Moviments repetitius
L'oficina ergonòmica
Postures, esforços i moviments: metodologia de valoració
Tríptic consells preventius: Treball amb ordinadors

dimarts, 5 d’abril de 2011

Fitxes informatives de prevenció de riscos laborals

Poso la col·lecció dels fulls informatius i monografies de la Generalitat de Catalunya en zip i agrupats per temàtica. Per a més informació l'enllaç al lateral. El contingut de cada arxiu és el detallat.

Seguretat
 • Prevenció de riscos amb la maquinària agrícola
 • Seguretat i salut en la utilització d'equips de protecció individual
 • Seguretat i salut en els llocs de treball
 • Senyalització
 • Disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció
 • Seguretat en màquines
 • Equips de treball
 • Serra circular de taula per a la construcció
 • Espais confinats
 • Ventilació industrial
 Higiene
 •     Equips de protecció individual (EPI) respiratòria per protegir el personal treballador contra  l’exposició a agents biològics per via respiratòria
 •     Etiquetatge de substàncies i mescles perilloses. Reglament CLP
 •     Reglament de l'amiant
 •     El plom
 •     Agents químics
 •     Seguretat i salut en la utilització d'equips de protecció individual
 •     Brucel·losi
 •     Agents biològics
 •     Espais confinats
 •     Ventilació industrial
 Ergonomia
 •     El treball a torns i el treball nocturn
 •     Seguretat i salut en la manipulació manual de càrregues
 •     Pantalles de visualització
Psicosocilologia
 •     Assetjament psicològic en el treball
Medicina
 •     Primers auxilis organització i planificació en els centres de treball
Aspectes generals de la seguretat i salut
 •     El gènere en relació amb la seguretat i la salut en el treball
 •     Aspectes rellevants de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals
 •     Seguretat i salut en els llocs de treball
 •     Òrgans de consulta i participació
 •     Reglament dels serveis de prevenció

Procediments i normes de seguretat

Poso aquí el sistema de gestió de prevenció de la Universitat de Lleida que podeu trobar aquí o aquí. Està encarat a les activitats universitàries. El sistema no està del tot complert i manquen alguns procediments importants. El web està força treballat, en especial els protocols específics de treball en alçada (però sols estan en castellà) i els folletons o normes preventives.

divendres, 1 d’abril de 2011

Pla d'Emergència en centres docents

Aquest és un petit manual de l'Ajuntament de Barcelona per a la implantació dels Plans d'Emergència en centres docents, però que és força interessant. El podeu trobar aquí


Pla d'Emergència en centres docents

Riscos laborals treballadors amb especial sensibilitat

Aquest fulletó tracta dels treballadors amb especial sensibilitat, com be sabeu menors, discapacitats i dones embarassades, o de part recent. Tot i que bàsicament està dirigit a Delegats de Prevenció i el seu mode d'actuació en aquests casos, també pot ser interessant per a tots els prevencionistes. L'autor és la UGT. quin enllaç podeu trobar al lateral.


Quaderns preventius trastorns músculosquelètics i ús de portàtils

Aquests quaderns preventius en forma de fulletons informatius es refereixen a l'ergonomia i parlen dels riscos i mesures preventives en la utilització d'ordinadors portàtils i dels trastorns múscul-esquelètics d'origen laboral el segon. Són de la Generalitat de Catalunya quin enllaç podeu trobar com sempre al lateral.Utilització d'ordinadors portàtils 
Trastorns músculosquelètics d'origen laboral